Discussion with students at Kobe Kaisei Girl's Junior and Senior High School.

2023.09.16 17:49

At Kobe Kaisei Girl's Junior and Senior High School, we exchanged opinions with high school students about the RDD2024 study tour and how to organize RDD2024.

Kobe Kaisei Girl's Junior and Senior High School: